Kan sulandırıcı ilaç alırken alkol almak güvenli midir?

Antikoagülan için alkol. Alkol ve İlaç Etkileşmeleri | Article | Türkiye Klinikleri

İçerik

  Bazı sülfonamdiler ko-trimoksazol fenitoinin kan konsantrasyonunu arttırırlar Sülfonamidler - Folik asit Sülfonamidler folik asidin antagonisti etkinlikleri nedeniyle özellikle megaloblastik anemi tedavisinde folik asitle birlikte kullanılmaları tehlikelidir Sülfonamidler - Metotreksat Sülfonamidler metotreksatın plazma proteinine olan bağlanmasını çözerek serum metotreksat konsantrasyonunu arttırırlar Sülfonamidler - Oral antidiyabetikler Sülfafenazol, tolbutamit ve klorpropamidin hipoglisemik etkisini arttırır Sülfonamidler - Paraldehit Sülfonamidler kristalüri oluşturma potansiyeli paraldehit tarafından arttırılabilir.

  Sülfonamidler - Sülfinpirazon Sülfinpirazon sulfonamidlerin plazma proteinlerine bağlanmasını azaltarak serum konsantrasyonunun artmasına neden olabilir Sülfonamidler - Tiyopental Sülfizoksazol gantrisin tiyopental ile plazma proteinleri düzeyinde kompetitif olarak etkileşir Tetrasiklin - Furosemit Tetrasiklinlerle birlikte furosemid kullanılması nefrotoksik etkinin artmasına yol açar Tetrasiklinler - Metoksifluran Metoksifluran anestezi sırasında tetrasiklin verilmesi nefrototksik etkilerinde artış yapabilir Tetrasiklin - oral antikoagülanlar tetrasiklinler oral antikoagülanların etkilerini potansiyelize ederler.

  Tiazid Diüretikler Klortiazid, bendroflumetiyazid ve hidroflumetiyazid gibi tiazid grubu diüretikler lityum karbonatın nörotoksik ve kardiyotoksik etkilerini artırır.

  ekg yüksek tansiyon nedir yüksek tansiyon ve pressoterapi

  Tiazidler tiazid gurubu diüretikler, sülfonilüre türevi oral antidiabetiklerin etkisini arttırırlar Triksiklik Antidepresanlar - Tiroit hormonu Troid hormonu ve L-triodotronin, trisiklik antidepresanların etkinliğini arttırır Trisiklik Antidepresanlar Fenotiyazinlerle trisiklik antidepresanlar birlikte kullanılırsa her iki gurup ilacın da serum düzeylerinde artma meydana gelir. Trisiklik Antidepresanlar Reserpin ve tirisiklik antidepresanların imipramin birlikte kullanılması SSS'nin aşırı uyarımına neden olur Trisiklik Antidepresanlar Trisillik antidepresan ilaçlarla tedavi gören hastalara sempatomimetik ilaçların verilmesiyle aritmi,hipertansiyon,taşikardi ve bazı nöropatiler meydana gelebilir Tübokürarin Morfin parenteral verilişlerinde d-tübokürarinin etkisini şiddetlendirir Verapamil ve Amiodaron Digoksinin serum düzeyini artırırlar.

  yüksek tansiyon için ortofen Evre 2 hipertansiyonda alacaklar mı?

  Verapamil ve Amiodaron Eritromisin IV perfüzyon sıvısı içinde verilirse kloramfenikol, tetrasiklinler, sefalotin,B ve C vitaminleriheparin aminofilin, barbitüratlar ve fenitoin ile geçimsizlik yapabilir. Linkozaminler ise klindamisin, ampisilin, aminofilin, barbitüratlar, fenitoin,ka Verapamil ve Amiodaron Aminoglikozit perfüzyon sıvısı içerisinde karbenisilin,eritromisin ve linkomisinle kimyasal geçimsizlik yapabilirler. Verapamil ve Amiodaron Perfüzyon sıvısı içerisinde sefalosporinler eritromisin, kloramfenikol, tetrasiklinler, kanamisin, vankomisin, antikoagülan için alkol, aminofilin, barbitüratlar, fentoin v.

  evde düşük tansiyon için hipertansiyon tedavisi yöntemleri