Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology

Hipertansiyon tonometresi, En etkili kan basıncı ilaçları

Hipertansiyon Belirtileri ve Çeşitleri (Dolaşım Sistemi Hastalıkları)

Tartışma Dinamik kontür tonometre ile yapılan GİB ve ONG ölçümlerinin korneanın biyomekanik parametrelerinden etkilenmediği yapılan pek çok çalışmada gösterilmiştir 28 - Gözün aksiyel uzunluğundaki artışın ise ONG'ni azalttığını gösteren yayınlar vardır 8 ONG glokom hastalarının değerlendirilmesinde önemli bir parametredir 45 Açık açılı glokomda azalmış ONG, artan glokomatöz fonksiyonel ve yapısal hasar ile ilişkilidir 4.

Küçük ONG'nin orta ve ciddi görme alanı kaybı ile ilişkili olduğu ve görme alanı defektlerinin gelişimi için bir risk faktörü olabileceği gösterilmiştir 5.

yüksek tansiyona karşı proteinler yüksek tansiyon ve diyet

Bir çalışmada trabekülektomi ameliyatı öncesi ölçülen ONG değerinin 2 mmHg üzerinde olmasının uzun vadede başarılı GİB kontrolü için iyi bir prognostik parametre olabileceği gösterilmiştir ONG değeri primer açık açılı glokomda azalırken, oküler hipertansiyonda artmaktadır. Ocakoğlu ve ark.

Hipertansiyon ile basınç düşüşü yüksek tansiyondan fezam

Oküler hipertansiyonlu hastalarda ONG'nin yüksek olmasının, retina ganglion hücrelerinin baskıya bağlı iskemiden korunmasını amaçlayan bir savunma mekanizması sonucu koroidin kan akımı artışına bağlı olabileceğini öne sürmüşlerdir Literatürde bunu destekleyen çalışmalar vardır 814 - Yüksek GİB düzeyleri gözlerde skleral duvar gerilimini artırır, daha fazla elastik genişlemeye neden olur ve kalbin sistolü sırasındaki oküler volümde artışa yol açar 8 Kalp yüksek tansiyon için hangi ilaç her 1 mmHg GİB değişimi için 0.

Trabekülektomi ameliyatı öncesi ve sonrası GİB'nın ölçüldüğü bir çalışmada; Hipertansiyon tonometresi değişikliklerinin GİB değişimleri ile ilişkili olduğu hipertansiyon tonometresi filtrasyon cerrahisinin ONG üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı gösterilmiştir Diğer bir çalışmada eksüdatif yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan hastalarda intravitreal enjeksiyondan sonra ölçülen ONG ve GİB düzeyleri arasında açık bir pozitif ilişki saptanmıştır Bu çalışmada yaş, cinsiyet, sistemik hastalıklar, görme keskinliği, glokomun süresi, glokom ilaçları, MD ve sLV değerlerinin ONG'ni etkilemedikleri görülmüştür.

Yaş artışı ile ONG'nin arttığını gösteren hipertansiyon tonometresi olduğu gibi, etkilenmediğini gösteren çalışmalar da vardır 91420 - Kotecha ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, artan yaşın Goldman aplanasyon tonometri yöntemini dinamik kontür tonometreye göre daha fazla etkilediği ve bu etkinin yaşla beraber artan kornea gerginliğine bağlı olduğu belirtilmiştir Bu çalışmada ise yaşın ONG'ni etkilemediği görülmüştür.

kitap sağlık kalp çocuk çiğneme tütün kalp sağlığı

Kan basıncı ile ONG'nin arttığını gösteren çalışmalar olduğu gibi, etkilenmediğini gösteren çalışmalar da vardır 1921 Karadağ ve ark. Bu hastalarda ONG yüksekliğinin glokomatöz hasar için koruyucu olacağı fikrini öne sürmüşlerdir. Bu çalışmada eş zamanlı kan basıncı ölçülmemiş, sadece sistemik hastalıklar sorgulanmış ve hipertansiyon varlığı dikkate alınmıştır.

yüksek tansiyona karşı kaplıca kalp hastalığının sağlık maliyetleri

Bu çalışmada sistemik hastalıkların ONG'ni etkilemedikleri görülmüştür. ONG'nin topikal karbonik anhidraz inhibitörleri, nifedipine ve bevacizumab gibi ilaçlardan etkilendiği gösterilmiştir 24 - Schmidt ve ark. Yorgun ve ark. Bu artışın bevacizumabın erken dönemde koroidal kan akımına etkilerinden kaynaklanabileceğini öne hipertansiyon tonometresi.

Hintçe akılda kalıcı kalp sağlığı sloganları halk ilaçları olmadan yüksek tansiyon tedavisi

Bu çalışmada glokom tedavisi için kullanılan ilaçların ONG'ni etkilemedikleri görülmüştür. Çalışmanın zayıf yönlerinden biri olgu sayısının az olmasıdır. Diğer zayıf yön ise sistemik hastalıklar sadece öyküde sorgulanmış, bunların diabet, hipertansiyon, kalp hastalığı varlığı veya yokluğu olarak değerlendirilmiş, ONG ölçümleriyle eş zamanlı olarak kan basıncı ve kan glukoz seviyeleri ölçülmemiş olmasıdır.

yüksek tansiyon tedavisi olağandışı ikincil tehlikeli yüksek tansiyon olarak

Diğer oküler ve sistemik faktörlerin ONG'ne olan etkilerini değerlendirmek için daha geniş serilerde ve uzun izlem sürelerindeki prospektif çalışmalara gereksinim vardır.