Ko-Perineva etkili bir antihipertansif ilaçtır. Perinev tabletleri ne olduklarından Perinev tabl

Ilaçlar yüksek tansiyon co-perinev

Ilarioshkin Nöroloji Bilim Merkezi, Rusya Tıp Bilimleri Akademisi, Moskova Parkinsonizm, son derece polietiyolojik olan klinik nörolojide en yaygın sendromlardan biridir.

ilaçlar yüksek tansiyon co-perinev hipertansiyon için en iyi tarifler

İkincil parkinsonizm, aşağıdakilerden biri olarak gelişir: klinik bulgular veya merkezi sinir sisteminin bağımsız hastalıklarının ve lezyonlarının komplikasyonları vasküler, toksik ve tıbbi, travmatik vb. Parkinsonizm ayrıca, çeşitli multisistem nörodejenerasyon biçimlerinin ilerleyici supranükleer felçli parkinsonizm "artı", Lewy cisimcikli demans vb.

Yapısının yanı sıra kalıtsal nitelikteki merkezi sinir sisteminin çeşitli hastalıklarının yapısının bir parçası olabilir Hallervorden-Spatz, Wilson-Konovalov hastalıkları, dopaya duyarlı distonidistoni-parkinsonizm, vb.

Monoterapi nedir? epilepsi için monoterapi. Epilepsi için politerapi

İncelenen grubun ana temsilcisi olan Parkinson hastalığı, insanlarda en yaygın ikinci nörodejeneratif hastalıktır Alzheimer hastalığından sonra ve hemen hemen her yerde görülür. Ülkemizde yaklaşık olarak hasta sayısı Parkinson hastalığının "yaşla ilgili" doğası hakkındaki geleneksel fikirlere rağmen, genç vakaların artık nadir olmadığı vurgulanmalıdır: yaklaşık olarak on hastadan birinin 50 yaşından önce ve yirmide birinin Parkinson hastalığına yakalandığına inanılmaktadır.

Bu bağlamda, ayrı bir alt grup bile ayırt edilir - erken başlangıçlı Parkinson hastalığı, hastalığın gelişim mekanizmalarının bir takım özelliklerinde farklılık gösterir.

Bu nedenle, bu sorunun yüksek tıbbi ve sosyal önemi ve modern nörofarmakolojide Parkinson hastalığına verilen özel önem oldukça açıktır.

  • Perineva kullanım talimatları: yöntem ve dozaj Perinev tabletlerinin yemeklerden önce günde bir kez - sabahları alınması tavsiye edilir.
  • Yüksek tansiyon damar yükü
  • Çok seyrek
  • Monoterapi nedir? epilepsi için monoterapi. Epilepsi için politerapi
  • Yüksek tansiyon önleme rejimi

Braak ve ark. Parkinson hastalığında, artan tipte bir patolojik nörodejeneratif süreç gerçekleşir - beyin sapının kaudal kısımlarından projeksiyon nöronlarındaki ve koku alma kompleksinin yapılarındaki ince değişiklikler serebral kortekse kadar. Aynı zamanda, hastalığın gizli ve en erken "prodromal" premotor evreleri yaklaşık yıl sürer. Parkinson hastalığındaki nörodejenerasyonun, ilaçlar yüksek tansiyon co-perinev ortaya çıktığı zamana kadar çoğu nöronun hızlı ve "dramatik" ölümüyle doğrusal olmadığını belirtmek önemlidir; bu nedenle daha sonraki bir aşamada nöroproteksiyon girişimleri başarılı olamaz ve doktorun görevi mümkün olduğunca müdahale etmektir.

Parkinson hastalığının ana semptomlarının dinlenme titremesi, bradikinezi, kas sertliği, duruş bozuklukları, vb. Dopaminin striatumun internöronları üzerindeki inhibitör etkisindeki bir azalma, beynin kolinerjik sistemlerinin aktivitesinin göreceli bir baskınlığına yol açar; Ek olarak önemli olan, striokortikal bağlantıların parçalanmasından kaynaklanan aşırı nörotransmitter ilaçlar yüksek tansiyon co-perinev eksitotoksik etkisidir.

Bu nedenle, Parkinson hastalığındaki primer anatomik kusurun görünen sınırlılığına rağmen, modern fikirler tüm beynin şiddetli ilerleyici bir hastalığıdır.

Parkinson hastalığının evresine göre yeterli tanı ve tedavi seçimi ve bireysel özellikler bireysel hasta temel öneme sahiptir; aksi takdirde, doktor sadece hastalığın kendisiyle değil, aynı zamanda irrasyonel olarak oluşturulmuş tedavi taktiklerinin arka planına karşı bir takım yan etkilerle de savaşmak zorunda kalacaktır.

Ek olarak, şu anda mevcut laboratuvar ve enstrümantal araştırma yöntemlerinin tek foton emisyonu ve pozitron emisyon tomografisi hariç pratik olarak hiçbiri Parkinson hastalığının teşhisini doğrulamak için bilgilendirici değildir ve kullanımları esas olarak diğer olası nedenleri dışlamayı amaçlar.

Parkinson sendromunun gelişiminin Parkinson hastalığının yakın zamanda belirlenmiş bir belirtecini - beyin sapının substantia nigrasının hiperekojenitesini - belirlemede transkraniyal sonografinin olanaklarına ilişkin yeni veriler ilginçtir, ancak bu yöntemin özgüllüğü ve duyarlılığının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Bu nedenle, birçok doktorun tanıda şüphe olması durumunda tedaviye hemen başlamayı değil, hastanın durumunu 6 ay boyunca değerlendirmeyi tercih etmesi tesadüf değildir. Parkinson hastalığı, büyük olasılıkla, hipokinezi, rijidite, istirahat tremoru, postural instabilite ile hastalığın başlangıcında tek taraflı semptomlar ve motor bozuklukların sürekli ilerlemesinin bir kombinasyonu ile varsayılabilir; özel tanı değeri ilk randevularında levodopa preparatlarının yüksek etkinliği vardır.

Parkinson hastalığını dışlamak için en tipik kriterler şunları içerir: parkinsonizm semptomlarının adım adım ilerlemesiyle birlikte tekrarlayan felç veya travmatik beyin hasarı öyküsü; nöroleptikler, manganez türevleri vekilin bir parçası olarak dahil alırken semptomların ortaya çıkması Narkotik ilaçlar ; okülojirik krizler; serebellar bozuklukların varlığı, ilaçlar yüksek tansiyon co-perinev felç bakış, şiddetli bilişsel bozukluk, hastalığın erken evrelerinde düşer; levodopa preparatlarının yüksek dozlarını günde 1 g'a kadar reçete ederken etki eksikliği.

Parkinson hastalığının patogenezine dayanarak, bu hastalığın tedavisine yönelik modern strateji, bir dizi önemli ilkenin gözetilmesine dayanmaktadır: süreklilik; önleyici yönlendirme; sürekli dopaminerjik stimülasyon sağlama arzusu; antiparkinson ilaçların rasyonel seçimi ve optimal kombinasyonu; yaşam kalitesi ve kendi kendine bakım düzeyine odaklanan ilaç dozlarını seçerken "makul yeterlilik" ilkesi.

Ko-Perineva etkili bir antihipertansif ilaçtır. Perinev tabletleri ne olduklarından Perinev tabl

Uygulamada, günümüzde 6 ana antiparkinson ilaç grubu kullanılmaktadır: levodopa preparatları; dopamin metabolizması enzimlerinin inhibitörleri - KOMT ve MAO-B; amantadinler; 2A-adenosin reseptör antagonistleri.

Levodopa L-dopa Levodopa, dopaminin DA biyolojik öncüsüdür ve Parkinson hastalığının tedavisinde ana ilaçtır. Levodopa preparatlarının avantajları şunlardır: parkinsonizmin ana belirtilerine göre yüksek verimlilikleri; eylemin hızı ve "görünürlüğü"; tek ve günlük dozu titre etme imkanı.

Levodopa ile ikame tedavisi, Parkinson hastalığının tedavisi için genel olarak kabul edilen "altın standart" olmaya devam etmektedir levodopa alırken parkinsonizm semptomlarındaki azalmanın Parkinson hastalığı tanısını doğrulayan kriterlerden biri olması dahil. Yüksek tansiyon durumunda titreme, kusma, ortostatik hipotansiyon gibi yan etkilere neden olan budur.

Bu nedenle, levodopanın beyin dokusuna taşınmasını kolaylaştırmak, periferik yan etkilerin şiddetini azaltmak ve alınan toplam levodopa dozunu azaltmak için genellikle bir periferik DOPA dekarboksilaz inhibitörü karbidopa veya benserazid ile kombine edilir. Bu türden kombine preparatlar, son 25 yılda pratikte neredeyse tamamen saf levodopanın yerini almıştır.

DA reseptörlerinin daha fazla tonik uyarımı sağlama girişiminde, uzun etkili levodopa preparatları sentezlendi - Madopar GSS "hidrodinamik olarak dengeli sistem"vb. Bugün bu formların atanması için ana endikasyon, hastada gece, sabah akinezi ve diğer belirtilerin varlığıdır, bu da geleneksel levodopa formunun ayakların distonisi, kaslarda ağrı ve kramplar akşam dozunun yetersizliğini gösterir.

Klinik uygulamada, levodopa ve benserazid kombinasyonunun hızla çözünür, dağılabilir bir formu da kullanılır. Hızlı bir etkiye sahiptir ve sabah akinezisi, levodopanın "bir doz atlama" etkisi, beklenmedik "kapalı", akinetik krizler, yutma bozuklukları durumunda akinetik ve ilaçlar yüksek tansiyon co-perinev atakların düzeltilmesi için kullanılır ayrıca mümkündür bir nazogastrik tüp yoluyla tanıtın. Hastalığın ileri evresinde olan hastalarda portatif dozlama pompası sayesinde levodopanın bağırsaklarda ve kanda sabit konsantrasyonda kalması sağlanır.

Mükemmel semptomatik etkiye rağmen, levodopa tedavisinin başlangıcından yıl sonra, hastaların büyük çoğunluğu motor ve motor olmayan dalgalanmalar doz "aşınma" fenomeni, "açma-kapama" fenomeni şeklinde merkezi yan etkiler geliştirir. Dalgalanma ve diskinezi geliştirme riskinin, levodopa ile tedavi süresine ve hastalık süresince hastanın aldığı toplam kümülatif levodopa dozuna bağlı olduğuna inanılmaktadır. Patofizyolojik bir bakış açısından, dalgalanmalar ve diskineziler öncelikle levodopanın kısa yarı ömrüyle yaklaşık 90 dakika ilişkilidir.

Ve hastalığın ilk aşamasında, levodopa, tonik, striatal reseptörlerin fraksiyonel ayrık uygulamasının arka planına karşı, dopaminerjik nöronların tutulan tampon özellikleri nedeniyle hala mümkünse, o zaman nörodejeneratif süreç ilerledikçe, artan bir azalma nigrostriatal terminallerin sayısında kaçınılmaz olarak DA'yı "tutma" yeteneklerinde bir azalma eşlik eder.

Ilaçlar yüksek tansiyon co-perinev olarak, levodopa beyne girdiğinde nörotransmitter sinaptik yarığa fraksiyonel olarak salınmaya başlar ve striatumdaki DA konsantrasyonu, kandaki levodopa konsantrasyonunun bir yansıması haline gelir.

ilaçlar yüksek tansiyon co-perinev nolisin ve yüksek tansiyon

Striatal reseptörlerin ortaya çıkan denervasyon aşırı duyarlılığı da doz "tepe" diskinezi rolünü oynar ve titreşimli stimülasyona, reseptör duyarlılık profilinin ek bir sapkınlığı ve periyodik olarak meydana gelen membran potansiyeli "blokları" eşlik eder. DA reseptörlerinin fizyolojik olmayan pulsatil uyarımı, bir dizi nörotransmitter geninin ifadesinde plastik değişikliklere yol açar.

ilaçlar yüksek tansiyon co-perinev palmiyenin kalbi taze beslenme sağlığı

Parkinson hastalığında kronik levodopa tedavisinin komplikasyonlarının gelişiminin de periferik farmakokinetik faktörler tarafından kolaylaştırıldığı eklenmelidir. Bu nedenle, bozulmuş gastrointestinal motilitenin genellikle yaşlı hastalarda gözlenir bir sonucu olarak levodopanın biyoyararlanımında emiliminde bir azalma ve ayrıca levodopa ile rekabet gıda amino asitleri gastrointestinal ve kan-beyin bariyerlerini vb.

Modern özellikler levodopanın etkisini güçlendiren ve sabit bir dopaminerjik stimülasyon rejimi sağlayan Tablo'da sunulmuştur. Levodopanın farmakokinetiği üzerindeki etkiler: bağırsakta emiliminin iyileştirilmesi ve ardından taşınması Gastrointestinal motilitenin normalleşmesi, hipoprotein diyeti; sık sık küçük öğünler yemek Levodopa uygulamasının dozu, zamanlaması ve sıklığı ile ilgili manipülasyonlar Aç karnına levodopa alarak ilacın daha fraksiyonel ve sık kullanımı Levodopanın kontrollü salım formülasyonlarının kullanımı Madopar GSS, Sinemet CR, vb.

Genellikle tedavi, günde 3 kez saf levodopa açısından ilacın mg'ı ile başlar.

Ko-Perineva etkili bir antihipertansif ilaçtır. Perinev tabletleri ne olduklarından Perinev tabl

Gelecekte, etkinin olmaması veya yetersizliği durumunda, levodopa dozu haftalık mg artırılır. Günde mg ilaç alındığında beklenen etki oluşmazsa, dozun daha da artırılması uygun değildir ve doktor teşhisinin doğruluğunu bir kez daha düşünmelidir. Modern anti-Parkinson tedavisi konsepti, hem geleneksel hem de uzun süreli ve hızla çözünen levodopa preparatlarının gün boyunca kombine kullanımına tamamen izin verir.

DA reseptör agonistleri Başlangıçta, DA reseptör agonistleri ADR'ler şu şekilde sentezlendi: ek fonlar levodopa preparatları ile kombinasyon halinde Parkinson hastalığının ileri evrelerinin tedavisi. Bununla birlikte, daha sonra gösterildiği gibi, bu ilaç sınıfı, hastalığın erken evrelerinde monoterapi olarak kullanıldığında oldukça etkilidir. Bu ilaç grubunun nöroprotektif etkisinin deneysel kanıtlarıyla bağlantılı olarak, son yıllarda ADR'lerin kullanımına yeni bir ilgi dalgası ortaya çıkmıştır.

Bu önemli konumun klinik doğrulaması, uluslararası randomize çalışmaların bir sonucu olarak, Parkinson hastalığı olan hastalarda ADR tedavisi sırasında nörodejenerasyon hızında bir yavaşlama gösterildiğinde, tek foton emisyonu ve pozitron emisyonu kullanılarak doğrulandığında 'te elde edildi.

Perineva - vücutta eylem, endikasyonlar ve kontrendikasyonlar, yan etkiler ve yorumlar

Bu nedenle, şu anda ADR grubu, Parkinson hastalığının tüm aşamalarında, özellikle daha uzun ve uzun vadeli bir Parkinson tedavisi perspektifine odaklanan genç hastalarda genel stratejide temel grup olarak kabul edilmektedir. ADR, ölmekte olan nigrostriatal nöronların presinaptik kısmını atlayarak, subkortikal gangliyonlardaki DA reseptörleri üzerinde doğrudan etki eder. Şu anda, 2 ana DA reseptörü sınıfı ayırt edilir: D1 alt gruplar D1 ve D5 ve D2 alt gruplar D2, D3, D4 D2 reseptörleri, nigrostriatal, mezolimbik ve mezokortikal yollarda yaygın olarak dağıtılır.

ilaçlar yüksek tansiyon co-perinev konjestif kalp yetmezliği patofizyolojisi webmd sağlık

ADR'nin rijidite, hipokinezi ve tremor ile ilişkili semptomatik etkisi, D2 reseptörlerinin uyarılmasıyla ilişkilidir. ADR'nin faydaları şunları içerir: titremeye karşı etkinlik, levodopa ile geleneksel tedaviye pek uygun olmayan "titreme önleyici" etki, özellikle piribedil Pronoran ve pramipeksol için ikna edici bir şekilde gösterilmiştir ; gıda amino ilaçlar yüksek tansiyon co-perinev ile rekabet eksikliği; oksidatif reaksiyonların katılımı da dahil olmak üzere merkezi sinir sisteminde daha fazla metabolizasyona gerek yoktur; daha uzun levodopa ile karşılaştırıldığında yarılanma ilaçlar yüksek tansiyon co-perinev ve postsinaptik reseptörlerin daha uzun tonik uyarımı; diskinezi geliştirme riski daha azdır; bir dizi ilacın antidepresan etkisi Parkinson hastalığının ileri evresinde duygusal ve istemli alanda düzenli değişiklikler göz önüne alındığında çok önemlidir ; nöroprotektif etki yukarıya bakın.

En yaygın ADR'ler şunları içerir: bromokriptin, pergolid, lisurid, kabergolin, piribedil, ropinirol, pramipeksol ve ayrıca parenteral apomorfin ve transdermal bir yama şeklinde rotigotin. ADR grubunun bazı temsilcilerinin yeni başlayan uzun formlarının tanıtılması ilginç ve umut verici görünüyor.

ADR grubundan ilaçların mide bulantısı, kusma, kardiyak aritmiler, kalp kapakçığı fibrozu, postural hipotansiyon, halüsinasyonlar, uyku bozukluğu, periferik ödem, Raynaud fenomeni vb. Bu etkiler şu şekilde ifade edilir: daha fazla ergot türevleri olan ADR'lerde yukarıda belirtilen ADR serisinden ilk 4 ilaç. Tedavi sırasında bu yan etkileri en aza indirmek için ilacın toplam günlük dozunun çok yavaş bir şekilde arttırılması titrasyon yapılması gerekir Tablo 2.

Tablo 2 ADR grubundan ana ilaçlarla tedavi rejimleri İlaç 3 dozda ortalama terapötik doz, mg Tedavi rejimi.