Kalp Yolu Hazırlık - 1. AŞAMA

Pranayama kalp sağlığı,

Efects of yoga on inflammation and exercise capacity in patinets with chonic heart failure. Journal of Cardiac Failure Bahadır Kırılmaz Son yıllarda farmakolojik ve destek cihazlarındaki gelişmelere rağmen kalp yetersizliğinde KY mortalite ve morbidite hala yüksektir.

Hastalar standart tedaviye ek olarak 8 hafta boyunca Yoga yapan ve yapmayan hastalar olarak iki gruba ayrıldı.

pranayama kalp sağlığı

MLHFQ göre yaşam kalitesi skoru yoga yapan grupta yüksek bulundu. Kronik hastalıklar içerisinde KY, ekonomik ve klinik etkileri açısından üst sıralarda yer almaktadır.

Ortaya çıkışıyla birlikte yaşam kalitesinde bozulma beraberdir. Sistolik ve diyastolik kalp yetmezliğinde semptomlar sıklıkla fonksiyonel kapasitenin azalmasıyla ilişkilidir. Yoga tarzında fiziksel egzersiz modeli son yıllarda popularite kazanmıştır ve kardiyak rehabilitasyon konusunda faydaları olabilir. Yoga ile kombine edilerek yapılan fiziksel egzersizleri, solunum teknikleri ve meditasyonun olumlu etkileri vardır. Relaksasyon ve meditasyon bileşenleri ile barorefleks duyarlılığında düzelme ve kalp hızı değişkenliğinde azalmaya öncülük edebilmektedir.

pranayama kalp sağlığı

Kronik kardiyovasküler hastalığı olanlarda çok faydalı etkileri olduğu belirtilmiştir. Örnek olarak çeşitli küçük çalışmalarda yaşam tarzı değişiklikleri ve diyet ile kombine edildiğinde lipid profilinde, kan basıncında ve psikolojik olarak düzelme ile birlikte aterosklerotik süreçte gerileme olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte bu çalışmaların çoğunda kontrol grubunun olmaması, yoga protokolerinin tipi, süresi ve şiddetindeki farklılıklar bu sonuçların değerlendirilmesinde güçlükler yaratmaktadır.

Çalışmada 8 haftalık yoga programıyla sistolik KY hastalarında kardiyovasküler durum, fonksiyonel etki, psikolojik etkiler araştırılmıştır. İnflamatuar göstergeler olumsuz kardiyovasküler prognozla yakından ilişkilidir. EC-SOD aktivitesi endotel aracılı akıma bağlı vazodilatasyonla yakından ilişkilidir.

Bunun dışında ciddi bir komorbid durum veya 6 aydan az yaşam beklentisi olanlar, haftada 2 kez yoga çalışmasına katılamayacak durumda olanlar çalışmaya alınmadılar. Her iki gruptaki hastalara KY açısından eğitim ve yapılacak egzersizler konusunda bilgi verildi.

  1. Louise tarafından kalp sağlığı olumlamaları
  2. Bu sayede hem zihin hem de beden üzerinde olumlu etkilere sahip olan yoganın faydalarını bedensel sağlığında, sosyal ilişkilerinde, yaşam kalitendeki artışta ve daha birçok şeyde görebilmen mümkündür.
  3. Pranayama: Prana, solunum hareketine neden olan güç, nefesteki canlılıktır.
  4. Yoga Kalp Dostu! | Prana Yoga
  5. Pranayama: Nefesle Gelen Şifa – Güneş ve Ay Yoga Okulu

Hastalar 8 hafta boyunca takibe alındı. Her seansta olgular sırasıyla 10 dakika ısınma, 40 dakika yoga duruşu olan asanas ve son olarak 20 dakika pranayama adı verilen relaksasyon safhasını uyguladılar. Kalp hızı ve kan basıncı yoga öncesinde ve sonrasında ölçüldü. Yoga seansları amerikan spor koleji sertifikalı, kardiyak rehabilitasyon konusunda deneyimli yoga öğretmenleri tarafından uygulandı.

Asanas yoga için 18 geleneksel yoga kombinasyonundan oluşan ileri-geri, bükülme hareketleri ve denge pozisyonları pranayama kalp sağlığı uygulandı figür.

Hastaların ortopedik ve fiziksel durumlarına göre bu hareketler modifiye edildi. Nefes alma sırasıyla abdominal bölgeden başlayıp, akciğer alt kısmı ve akciğerin üst kısmıyla devam edip bu sıranın tam tersi olarak nefes vermeyle devam ediyordu.

Ruha Terapi: Herkes İçin Yoga

Meditasyon ve relaksasyon egzersizleri hastanın konfor tercihine göre yatar veya oturur durumda uygulandı. Danda asanas, 2. Trikonasana, 3. Virabhadrasana, 4.

pranayama kalp sağlığı

Adho Mukka Svanasa, 5. Maricyasana, 6. Svanasana Egzersiz ve fitness testi Tüm hastalara çalışmanın başında ve sonunda egzersiz testi uygulandı.

pranayama kalp sağlığı

Maksimum oksijen tüketimi ve aşağıdaki formüle göre hesaplandı. VO2 ml. Elektrokardiyogramları çekildi.

{ Description }

Bu test 21 sorudan oluşmaktaydı. Bedensel fonksiyonlar, kalp yetmezliği semptomları ve psikososyal konuları içeren sorulardı. Çalışmanın başında ve sonunda test tekrarlandı. Tüm hastalar çalışmayı tamamladılar.

Yoga yapan gruptakilerin tümü yoga seanslarına tam olarak katıldılar. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve yaş açısından iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı fark yoktu.

KY etyolojisi açısından 1 hasta iskemik, 1 hasta valvüler, 17 hasta ise noniskemik kökenliydi. Egzersiz testi Egzersiz testi açısından anlamlı fark egzersiz süreleri arasında bulundu. İnflamatuar belirteçler Yoga grubundaki hastaların serum inflamatuar göstergelerinde anlamlı değişiklikler vardı. IL-6 seviyesi Çalışmada yoganın etkisiyle klinik parametrelerde düzelme olması çarpıcı bir durumdur.

Beta blokerler, anjiyotensin-converting enzim inhibitörleri, anjiyotensin reseptör blokerleri gibi ilaçlar nörohormonal etkiyi baskılayarak KY hastalarında mortalite ve morbidite azalmasına öncülük ederler.

Kalp hızı, kan basıncı ve solunum hızı hem sempatik hemde pranayama kalp sağlığı sistemlerden etkilenmektedir. Yoganın postürleri ve solunum egzersizlerinin etkisiyle sempatik aktivasyon zayıflayarak ventriküler doluş basıncı düşer. Egzersiz kapasitesindeki düzelmeye yoganın katkısı bu şekilde açıklanabilir.

Yogada olan duruş postürleri, relaksasyon ve solunum egzersizlerinin kalp yetersizliğinde gözlemlenen patolojik mekanizmalarda düzelme ve gerilemeye yol açtığı bildirilmiştir. Ventilasyon çabasıyla birlikte sempatik aktivasyon ve j reseptörlerinin aktivasyonu ventriküler aritmilere zemin hazırlamaktadır. Yogada parasempatik aktivasyon artışıyla beraber periferik dokuların oksijen sunumunu kontrol altına alınmaktadır.

pranayama kalp sağlığı

Bu veriler çalışmamızdaki egzersiz toleransında olan artışı, uzamış efor süresini ve artmış maksimum oksijen tüketimini desteklemektedir.

Fleksibilite ile ilgili değişiklikler bizim çalışmamızda hastaların komorbid durumları, yaşlarının ileri olması ve kalp yetersizliklerinin olması nedeniyle gösterilemedi.

BİZİ TAKİP EDİN

Kan basıncı ve kalp hızı değişkenliklerini çalışmada değerlendirmek hastaların almakta olduğu medikal tedaviler nedeniyle güçtü. Tedavi dozlarındaki değişiklikler nedeniyle bu parametreler arasında değerlendirme yapmak yanıltıcı olabilir. Hipertansif hastalar üzerinde yapılan pranayama kalp sağlığı programıyla ilgili çeşitli çalışmalarda ortalama sistolik basınçta 15 mmHg, diyastolik basınçta 10 mmHg düşme gösterilmiştir.

Yoganın otonomik sinir sistemini baskılayarak semptomlarda düzelmeye neden olmasının yanısıra psikolojik etkileride gözardı edilmemelidir. Bu durumlar hastanın mortalitesindeki artışa ve yaşam kalitesinde azalmaya neden olmaktadır.

Strese bağlı olarak artmış katekolamin seviyelerinin immun sistem ve kalp sağlığına kötü etkileri vardır. Bununla birlikte yoga yapan hastalarda günlük yaşam aktivitelerine karşı toleransın arttığı kalp sağlığı için protein. Kardiyak hastalarda hs-CRP ve IL-6 gibi inflamatuar belirteçlerin serum seviyelerindeki artışı yüksek mortaliteyle ilişkilidir.

  • Kalp nabız hızı sağlık etkileri
  • Kalp Yolu Hazırlık - 1.
  • Yüksek tansiyon yok deyin
  • Kalbinizi yoga ile dinlendirin - Sağlık Haberleri

Çalışmamızda yoganın diğer bir potansiyel etkisi ise damar düzeyinde oksidatif streste ve inflamasyonda azalmayla birlikte endotel fonksiyonlarında düzelme yapabilmesidir. Sadece medikal tedavi alan grupla yoga grubu arasında 8 haftanın sonunda inflamasyonu gösteren 3 parametrede de anlamlı değişiklikler vardı. Egzersizin nitrik oksit etkisiyle endotel fonksiyonlarında ve inflamatuar belirteçlerde düzelmeyle ilişkili olduğu bilinmektedir.

Kalbiniz için yoga yapın - Pozitif Dergisi

Yakın zamanda yapılan ufak çaplı bir araştırmada yoganın koroner arter hastalarının endotel fonksiyonlarına olumlu etkisi olduğu bildirilmiştir. Yoganın faydalı etkisi egzersize bağlı olarak hs-CRP düşüşü üzerinden olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak yoga ile damar düzeyinde inflamasyon, oksidatif stres ve sitokinlerin düzeyinin azalmasına bağlı olarak semptomlarda düzelme olabilir.

Yaşam kalitesini değerlendirmek için farklı tipte ölçeklerin kullanılması gerekebilirdi. Ayrıca çalışmada standart kardiyak rehabilitasyon programına karşı yoga terapisinin karşılaştırılması yorumlama açısından daha faydalı olabilirdi.

Doğru nefes tekniği ile;

SONUÇ Yoga, KY olan hastalarda egzersiz kapasitesi, inflamatuar belirteçler ve yaşam kalitesi üzerine olan olumlu etkisi sayesinde güvenli bir yardımcı tedavi olarak düşünülebilir.

Sistolik KY olan hastalar üzerinde yoganın semptomatik, hemodinamik ve inflamasyon üzerine olan etkileri için pranayama kalp sağlığı geniş, uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır. Ek olarak yoga, egzersizin konvansiyonel diğer formlarına göre daha faydalı olabilir.