Tansiyon ölçme saatler

Sağlık s4 kalp devre dışı, Tansiyon ölçme saatler ,dusuk tansiyon kac cikar

Bu modeller, basınç aşırı yüklenmesi ve azalan ventrikül uyumu ile indüklenen sol ventrikül ve buna bağlı vaskülatın hemodinamiklerindeki değişiklikleri değerlendirmek için kullanılır. Abstract Kardiyovasküler hastalıkların hesaplamalı modelleme alanındaki bilimsel çabalar, büyük ölçüde azaltılmış ejeksiyon fraksiyonu HFrEF ile kalp yetmezliğine odaklanmıştır ve daha yakın zamanda dünya çapında baskın bir kalp yetmezliği formu haline gelen korunmuş ejeksiyon fraksiyonu HFpEF ile kalp yetmezliğini genel olarak gözden kaçırmaktadır.

sağlık s4 kalp devre dışı

HFpEF'in siliko gösterimlerindeki azlığı ile motive edilen bu makalede, sol ventrikül basıncı aşırı yüklenmesinden kaynaklanan HFpEF hemodinamiklerini simüle etmek için iki farklı hesaplama modeli sunulmaktadır. İlk olarak, sayısal bir çözücü kullanılarak nesne yönelimli topaklanmış parametre modeli geliştirilmiştir.

Bu model, konstrüktif elemanların geometrik ve mekanik özelliklerine bağlı olan ve düşük hesaplama maliyetleri avantajı sunan sıfır boyutlu 0D Windkessel benzeri bir ağa dayanmaktadır. İkinci olarak, çok boyutlu bir simülasyonun uygulanması için sınırlı bir eleman analizi FEA yazılım paketi kullanılmıştır.

  • Physiology[ edit ] The normal heart sounds, S1 and S2, are produced during the closing of the atrioventricular valves and semilunar valvesrespectively.
  • Tansiyon Ölçer Saat modelleri en ucuz fiyat seçenekleriyle evagebuh.
  • Когда он пытался проявить дружелюбие и принять участие в беседе, животные изображали непонимание, а если он был настойчив, то они галопом мчались прочь с видом оскорбленного достоинства.
  • Но теперь он имел дело с разумом совершенно иного порядка и не было никакой необходимости в семантической тщательности.
  • Fourth heart sound - Wikipedia

FEA modeli, elektro-mekanik kardiyak tepki, yapısal deformasyonlar ve sıvı boşluğu tabanlı hemodinamiklerin üç boyutlu 3D multifizik modellerini birleştirir ve farklı akış boşlukları arasındaki akış değişimi profillerini tanımlamak için basitleştirilmiş bir topaklanmış parametre modeli kullanır.

Her yaklaşımda, basınç aşırı yüklenmesinden kaynaklanan sol ventrikül ve proksimal vaskülasyondaki akut ve kronik hemodinamik değişiklikler başarıyla simüle edildi. Özellikle, basınç aşırı yüklemesi aort kapakçığının delik alanı azaltılarak modellenirken, sol ventrikül duvarının uyumu azaltılarak kronik yeniden modelleme simüle edildi. HFpEF'in bilimsel ve klinik literatürü ile tutarlı olarak, her iki modelden elde edilen sonuçlar i sol ventrikül ile aort arasında transaortik basınç gradyanının akut bir yükselmesini ve inme hacminde bir azalma ve ii diyastolik disfonksiyonun göstergesi olan son diyastolik sol ventrikül hacminde kronik bir azalma olduğunu göstermektedir.

Son olarak, FEA modeli, HFpEF miyokardındaki stresin kalp döngüsü boyunca sağlıklı kalp dokusundan oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Introduction Log in or Start trial to access full content. Fırlatma fraksiyonu, yani, her kasılma ile atılan sol ventrikülde depolanan göreceli kan miktarı, i azaltılmış ejeksiyon fraksiyonu HFrEF ile kalp yetmezliği ve ii korunmuş ejeksiyon fraksiyonu HFpEF ile kalp yetmezliği, sırasıyla1,2,3'tenküçük veya daha büyük ejeksiyon sağlık s4 kalp devre dışı için klinik olarak kullanılır.

HFpEF belirtileri genellikle aort darlığı, hipertansiyon ve sol ventrikül çıkış yolu tıkanıklığı 34 ,5,6,7dahil olmak üzere çeşitli durumlardan kaynaklanabilen sol ventrikül basıncı aşırı yüklenmesine yanıt olarakgelişir.

Basınç aşırı yüklemesi, sol ventrikül duvarının kalınlaşmasına eşmerkezli yeniden şekillendirme ve nihayetinde duvar sertleştirmesine veya uyum kaybına yol açan bir dizi moleküler ve hücresel sapmaya yol haline gelir8,9, Bu biyomekanik değişiklikler kardiyovasküler hemodinamikleri derinden etkiler, çünkü yüksek bir son diyastolik basınç hacmi ilişkisine ve son diyastolik hacmin azalmasına neden olurlar Kardiyovasküler sistemin hesaplamalı modellemesi, hem fizyolojide hem de hastalıkta kan basıncı ve akışlarının anlaşılmasını geliştirmiş ve tanısal ve terapötik stratejilerin geliştirilmesini teşvik Siliko modellerinde düşük veya yüksek boyutlu modeller sınıflandırılır, birincisi düşük hesaplamalı taleple küresel hemodinamik özellikleri değerlendirmek için analitik yöntemlerden yararlanır ve ikincisi 2D veya 3D etki alanındaki kardiyovasküler mekanik ve hemodinamiklerin daha kapsamlı bir çok ölçekli ve çok fizikli tanımını sağlar Topaklanmış parametre Windkessel sağlık s4 kalp devre dışı, düşük boyutlu açıklamalar arasında en yaygın olanıdır.

Elektrik devresi benzetmesine Ohm yasası dayanarak, bu, dirençli, kapasitif ve endüktif elemanların bir kombinasyonu ile kardiyovasküler sistemin genel hemodinamik davranışını taklit eder Bu grup tarafından yapılan yeni bir çalışma, hidrolik alanda, büyük yüksek tansiyon durumunda azalmış kalp hızı odalarının ve kapakçıklarının geometri ve mekaniğindeki değişikliklerin geleneksel elektrik analog modellerinden daha sezgisel bir şekilde modellenmesini sağlayan alternatif bir Windkessel modeli önermektedir.

Bu simülasyon nesne yönelimli bir sayısal çözücü üzerinde geliştirilmiştir Bkz. Malzeme Tablosu ve normal hemodinamik, kardiyorespiratuar kavramanın fizyolojik etkileri, tek kalp fizyolojisinde solunum tahrikli kan akışı ve aort daralmasına bağlı hemodinamik değişiklikleri yakalayabilir. Bu açıklama, kalp yetmezliği de dahil olmak üzere bir patolojik durum yelpazesini modellemek için fiziksel olarak sezgisel bir yaklaşım sunarak topaklanmış hipertansiyon ve Tayland modellerinin yeteneklerini genişletir Yüksek boyutlu modeller, mekansal hemodynamik ve akışkan yapısı etkileşimlerini hesaplamak için FEA'ya dayanmaktadır.

Bu temsiller, yerel kan akışı alanının ayrıntılı ve doğru açıklamalarını sağlayabilir; ancak, düşük hesaplama verimliliği nedeniyle, tüm kardiyovasküler ağacın çalışmaları için uygun değildir16, Elektro-mekanik tepki, yapısal deformasyonlar ve sıvı boşluğu tabanlı hemodinamikleri entegre eden 4 odalı yetişkin insan kalbinin anatomik olarak doğru bir FEA platformu olarak bir yazılım paketi bkz.

Malzeme Tablosu kullanıldı. Uyarlanmış insan kalp modeli ayrıca farklı sıvı boşlukları arasındaki akış değişimini tanımlayan basit bir topaklanmış parametre modeli ve kalp dokusunun tam bir mekanik karakterizasyonundan oluşur18, Hemodinamik anormallikleri yakalamak ve terapötik stratejileri değerlendirmek için, özellikle HFrEF202122,23,24için mekanik dolaşım destek cihazları bağlamında çeşitli topaklanmış parametre ve FEA sağlık s4 kalp devre dışı yetmezliği modelleriformüleedilmiştir.

Bu nedenle, çeşitli karmaşıklıklarda geniş bir 0D topaklanmış parametre modeli dizisi, iki veya üç elemanlı elektrik analog Windkessel sistemlerinin optimizasyonu yoluyla insan kalbinin fizyolojik ve HFrEF koşullarında hemodinamiklerini başarıyla yakalamıştır20,21,23, Bu gösterimlerin çoğu, kalbin contractile eylemini yeniden üretmek ve ventrikül dolgusunu tanımlamak için doğrusal olmayan bir son diyastolik basınç hacmi ilişkisi kullanmak için zaman değişen-elastance formülasyonuna dayanan tek veya biventriküler modellerdir25,26, Karmaşık kardiyovasküler ağı yakalayan ve hem atriyal hem de ventrikül pompalama eylemini taklit eden kapsamlı modeller, cihaz testleri için platform olarak kullanılmıştır.

Bununla birlikte, HFrEF alanında önemli bir literatür gövdesi olmasına rağmen, HFpEF'in siliko modellerinde çok az sayıda2022,28,29,30,31önerilmiştir.

Fourth heart sound

Son zamanlarda Burkhoff ve ark. Ayrıca, HFpEF için mekanik bir dolaşım cihazının fizibilitesini değerlendirmek için siliko platformlarını kullanırlar, HFpEF'in fizyoloji çalışmaları ve cihaz geliştirme için hesaplamalı araştırmalarına öncülük ederler. Bununla birlikte, bu modeller hastalığın ilerlemesi sırasında sağlık s4 kalp devre dışı kan akışlarındaki ve basınçlardaki dinamik değişiklikleri yakalayamamaktadır. Kadry ve ark. Çalışmaları, miyokardın hem aktif hem de pasif özelliklerine dayanarak diyastolik disfonksiyonun kapsamlı bir hemodinamik analizini sağlar.

Benzer şekilde, yüksek boyutlu modellerin literatürü öncelikle HFrEF19,33 ,34,35,36,37'yeodaklanmıştır. Bakir ve ark. Benzer şekilde, Sack ve ark.

Biventriküler geometrileri bir hastanın manyetik rezonans görüntüleme MRG verilerinden elde edildi ve modelin sonlu eleman ağı, VAD destekli başarısız sağ ventrikül35'inhemodinamiklerini analiz etmek için görüntü segmentasyonu kullanılarak inşa edildi.

Kalbin elektromekanik davranış modellerinin doğruluğunu artırmak için dört odalı FEA kardiyak yaklaşımlar geliştirilmiştir19, Biventriküler açıklamaların aksine, insan kalbinin MRI türevli dört odacı modelleri kardiyovasküler anatominin daha iyi bir temsilini sağlar Bu çalışmada kullanılan kalp modeli, dört odalı bir FEA modelinin yerleşik bir örneğidir.

Topaklanmış parametre ve biventriküler FEA modellerinin aksine, bu gösterim hemodinamik değişiklikleri hastalığın ilerlemesi sırasında meydana geldikçe yakalar34, Genet ve sağlık s4 kalp devre dışı.

Bununla birlikte, bu modeller kardiyak hipertrofinin sadece yapısal mekanik üzerindeki etkilerini değerlendirir ve ilişkili hemodinamiklerin kapsamlı bir tanımını sağlamaz.

Tansiyon ölçme saatler

Bu çalışmadaki siliko modellerinde HFpEF eksikliğini gidermek için, daha önce bu grup15 tarafından geliştirilen topaklanmış parametre modeli ve FEA modeli, HFpEF'in hemodinamik profilini simüle etmek için yeniden hazır hale getirildi.

Bu amaçla, her modelin kardiyovasküler hemodinamikleri taban çizgisine simüle etme yeteneği ilk kez gösterilecektir. Stenoz kaynaklı sol ventrikül basıncı aşırı yüklenmesi ve kardiyak remodelinge bağlı olarak sol ventrikül uyumunun azalmasının etkileri-HFpEF'nin tipik bir özelliği daha sonra değerlendirilecektir. Subscription Required.

You might already have access to this content!

Please recommend JoVE to your librarian. Protocol Log in or Start trial to access full content. Malzeme Tablosu ,şekil 1'degösterildiği gibi etki alanını oluşturun.

Bu, 4 odalı kalp, üst vücut, karın, alt vücut ve torasik bölmelerin yanı sıra aort, pulmoner arter ve üstün ve alt venae kava dahil olmak üzere proksimal vaskülattan oluşur.

sağlık s4 kalp devre dışı

Bu simülasyonda kullanılan standart elemanlar varsayılan hidrolik kitaplığın bir parçasıdır. Ayrıntılar Ek Dosyalar'da bulunabilir.

Hidrolik boru hattı, sabit hacimli hidrolik hazne, lineer direnç, santrifüj pompa, çek valf, değişken alan deliği ve özel hidrolik sıvı: gerekli elemanları bulmak için hidrolik kütüphanede gezinin. Hidrolik boru hattı elemanlarını çalışma alanına bırakın. NOT: Bunlar sürtünme kayıplarının yanı sıra kan damarlarında ve kalp odalarında duvara uyum ve sıvı sıkıştırılabilirliğini de oluşturur. Bu blok sağlık s4 kalp devre dışı basınç kaybı Darcy-Weisbach yasası kullanılarak hesaplanırken, duvar uyumluluğuna bağlı çap değişikliği uyumluluk orantılılık sabitine, ışık basıncına ve zaman sabitine bağlıdır.

Son olarak, akışkan sıkıştırılabilirliği ortamın toplu modülü ile tanımlanır. Duvar uyumluluğunu ve akışkan sıkıştırılabilirliğini tanımlamak için sabit hacimli hidrolik bölme elemanlarını takın.

NOT: Bu blok sürtünme nedeniyle basınç kayıplarını dikkate almaz. Akışa karşı direnci tanımlamak için doğrusal direnç elemanlarını ekleyin. NOT: Bu, elektrik analog Windkessel modellerinde kullanılan dirençli elemana benzer şekilde, vaskülatın geometrik özelliklerinden bağımsızdır.

Santrifüj pompa, çek valfi, değişken alan deliği ve özel hidrolik sıvı elemanları gibi diğer bloklar, sisteme istenen basınç girişini oluşturmak, kalp kapakçıklarının kan akışı üzerindeki etkilerini modellemek ve kanın mekanik özelliklerini tanımlamak için yerleştirilmelidir.

sağlık s4 kalp devre dışı

Bu elementler sayesinde kardiyovasküler sistemin hem fizyoloji hem de hastalıktaki davranışları tam olarak yakalanabilir. Santrifüj pompa için giriş sinyali Şekil S1A'dabulunabilir. Özel değişken uyumluluk uyum odası elemanı aracılığıyla her kalp odasının sözleşmeliğini model edin.

NOT: Bu, uyumluluğu zaman değişen kullanıcı tanımlı bir giriş sinyali olarak kabul eder ve zaman değişen elastance modelini Şekil S1B-D temel alır. Rosalia ve ark. Varsayılan ODE 23t örtük çözücüyü seçin ve sabit bir duruma ulaşmak için simülasyonyu s boyunca çalıştırın. Bu modelde önce elektrik analizi yapılır; daha sonra ortaya çıkan elektrik potansiyelleri aşağıdaki mekanik analizde ekscitasyon kaynağı olarak kullanılır.

Navigation menu

Bu nedenle, aşağıdaki bölümde yalnızca çözümleme iş akışı açıklanmaktadır. Standart modülde önceden tanımlanmış sıcaklık prosedürünü kullanarak elektrik analizi yapmak için ELEC etki alanında gezinin. BEATadlı tek bir çözümleme adımı kullanın. Model kılavuzu18'deaçıklandığı gibi, pürüzsüz adım genlik tanımıyla ms üzerinde mV ile 20 mV arasında değişen varsayılan elektrik dalga biçimini gözden geçirin. AV gecikmesini ayarlamak için elektriksel analizde malzeme sabitlerinin varsayılan değerlerini kullanın.

İş modülini başlatın ve kalp-elecadlı bir iş oluşturun.

Kalbin Elektrik Sistemi (Sağlık Bilgisi ve Tıp)

Elektriksel analiz kurulumu tamamlandıktan sonra, akışkan boşluğu tabanlı mekanik analizi gerçekleştirmek için MECH alanında gezinin. NOT: Mekanik simülasyon elektriksel analizden sonra gerçekleştirilir ve ortaya çıkan elektrik potansiyelleri mekanik analiz için heyecan kaynağı olarak kullanılır.

Mekanik analiz birden fazla adım içerir. ÖN YÜK adımında, kalbin önceden stresli durumunun sınır koşullarını gözden geçirin. Sıvı odalarındaki basıncı doğrusal olarak artırmak için adım süresi olarak 0,3 s kullanın. Kalbin önceden stresli durumu normal kalp simülasyon kurulumunda zaten tanımlanmıştır ve ilk düğüm koşulları Tablo S5'te listelendiği gibi harici simülasyon dosyalarında sağlanır.