Terapistin hipertansiyon için birincil muayenesi

Çoğu hasta, BP hedeflerine ulaşmak için birden fazla antihipertansif ilaca ihtiyaç duyar. Slayt 44 Diyabetli hastalarda antihipertansif tedavinin özellikleri Mümkün olduğunda, tip 2 diyabetli hastalarda, kilo kaybı ve tuz alımının kısıtlanmasına özellikle dikkat edilerek, yoğun bir farmakolojik olmayan müdahale rejimi kullanılmalıdır.

Antihipertansif tedavi, arteriyel hipertansiyon 1 yemek kaşığı ile zaten reçete edilir.

Endokrin arteriyel hipertansiyon

Tedavinin ilk aşamasında diüretikler ve beta blokerler kullanılmamalıdır, çünkü. Slayt Birinci basamak ilaçlar, monoterapinin yeterli olduğu durumlarda, ACE inhibitörleri veya anjiyotensin 2 reseptör blokerleri ise, bunlar da kombinasyon tedavisinin zorunlu bir bileşeni olmalıdır imidazol reseptör antagonistleri, düşük doz tiyazid diüretikler, beta blokerler nebivolol veya karvedilolCa-kanal blokerleri.

Tedavi taktiklerinin seçiminde, statinlerin reçete edilmesi de dahil olmak üzere tüm risk faktörlerini etkileyen müdahalelere duyulan ihtiyaç dikkate alınmalıdır. Hedef kan basıncını elde etmek için genellikle birkaç ilacın ilmek diüretikleri dahil bir kombinasyonu gerekir. Proteinürinin şiddetini azaltmak için anjiyotensin 2 reseptör blokerlerinin, ACE inhibitörlerinin veya bunların bir kombinasyonunun kullanılması gereklidir.

Bu tür hastalarda antihipertansif tedaviye ek olarak statinler ve antiplatelet ajanlar endikedir, çünkü KVH geliştirme riski çok yüksektir. Bu tür hastalarda tüm antihipertansif ilaç grupları kullanılabilir.

En etkili olanı, diüretiklerle kombinasyon halinde ACE inhibitörleri veya anjiyotensin II reseptör blokerlerinin atanmasıdır. Slayt 48 İskemik kalp hastalığı, kronik kalp yetmezliği, atriyal fibrilasyonu olan hastalarda antihipertansif tedavinin özellikleri MI sonrası hastalarda, beta blokerlerin, ACE inhibitörlerinin veya anjiyotensin II reseptör blokerlerinin erken uygulanması, tekrarlayan MI ve ölüm riskini azaltır.

  1. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
  2. Klinik Tanım Görünüm, genellikle hafif dismorfik yüz plajiyofali ve düz ayakların eşlik ettiği hipotoni ve global gelişim gecikmesi olan bebeklik döneminde veya erken çocukluk dönemindedir.
  3. Yüksek tansiyondan açlık
  4. Coniugata eksternal 20 cm.
  5. Nadir Hastalıklar Listesi - Acıbadem Üniversitesi
  6. Kısa bir klinik tanım, tanı kriterleri, patofizyolojik mekanizmalar ve baş ağrısının GB formlarının tedavisine yaklaşımlar verilmiştir: migren, gerginlik GB, küme sefaljisi ve bazı daha nadir çeşitler.
  7. Halk ilaçları ile böbrek tedavisinden yüksek tansiyon
  8. Diyetisyen Farmakolog Bu ekibe hastanın problemlerinin gerektirdiği ölçüde farklı disiplinlerin de katılımı yanında, hastanın kendisinin, eğer kendisi hakkında karar verebilme yetisine sahip değilse yakınlarının da ekibin değişmez elemanları olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir.

Hipertansiyon nedeniyle KKY hastalarında anamnezde endike olduğunda, antihipertansif tedaviye tiyazid ve loop diüretikler, beta blokerler, ACE inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör blokerleri ve aldosteron reseptör blokerlerinin dahil edilmesi tavsiye edilir.

Ca-kanal blokerlerinin kullanımından kaçınılmalıdır. Slayt 49 Atriyal fibrilasyonu olan hastalarda, antikoagülanlarla tedavi edildiğinde antihipertansif tedavinin sıkı kontrolü gereklidir.

Yalancı hipertansiyon nedir

Atriyal fibrilasyon paroksizmi olan hastalarda anjiyotensin II reseptör blokerlerinin atanması tercih edilir. Kalıcı bir atriyal fibrilasyon formu ile ventriküler ritmin sıklığını azaltan beta blokerler ve dihidropiridin olmayan kalsiyum kanal blokerleri verapamil, diltiazem değerlerini korur. Slayt 50 Hastaneye yatış endikasyonları Planlı hastaneye yatış için endikasyonlar: - Hipertansiyonun teşhisini veya şeklini terapistin hipertansiyon için birincil muayenesi kavuşturmak için özel, genellikle invaziv araştırma yöntemlerine duyulan ihtiyaç; Sık GC'li hastalarda ilaç tedavisi seçimindeki zorluklar; Refrakter AH.

Acil hastaneye yatış endikasyonları: GC, hastane öncesi aşamada durdurulmamış; Hipertansif ensefalopatinin şiddetli belirtileri olan GC; Yoğun bakım ve sürekli tıbbi gözetim gerektiren hipertansiyon komplikasyonları: beyin felci, subaraknoid kanama, akut görme bozukluğu, pulmoner ödem, vb.

Slayt GC'nin gelişimi için predispozan faktörler Nöropsişik stresli durumlar Yoğun fiziksel aktivite Büyük sorumlulukla ilişkili, dinlenmeden uzun süreli yoğun çalışma Arifesinde çok miktarda su ve tuzlu yiyecek almak Meteorolojik koşullarda belirgin değişiklik "Akustik" ve "hafif" streslerin etkisi, aşırı işitsel zorlamaya yol açar ve görsel analizörler Alkol kötüye kullanımı Büyük miktarlarda kahve tüketimi Yoğun sigara içme Beta blokerlerin aniden kesilmesi Klonidin ile tedavinin aniden kesilmesi Uyku eksikliğinin eşlik ettiği aşırı zihinsel stres Kortikosteroidlerin, NSAID'lerin, trisiklik antidepresanların, sempatomimetik aminlerin tedavisi Slayt 53 GC için tanı kriterleri Nispeten ani başlangıçlı Bireysel olarak yüksek tansiyon, diyastolik tansiyon tipik olarak mmHg'yi aşar.

CNS işlev bozukluğu belirtilerinin varlığı, serebral ve fokal semptomlarla ensefalopati ve hastanın ilgili yüksek tansiyonda epistaksis Slayt 54 GC sınıflandırması GC'ler 2 büyük gruba ayrılır: komplike hayatı tehdit eden ve komplike olmayan hayatı tehdit etmeyen.

Objektif araştırma

Karmaşık krizler, kan basıncında önemli bir artış, hastanın yaşamı ve sağlığı için tehdit oluşturan hedef organlarda ciddi, hızla ilerleyen hasar ile karakterizedir. Karmaşık hipertansif krizler aşağıdaki klinik durumları içerir: Slayt 55 Papilödem ile hızlı ilerleyen veya malign hipertansiyon Serebrovasküler hastalık: akut hipertansif ensefalopati şiddetli hipertansiyonlu iskemik inme hemorajik inme subaraknoid kanama Kalp hastalığı: akut aort anevrizması diseksiyonu Akut glomerülonefrit Sistemik bağ dokusu hastalıklarında böbrek krizi Böbrek nakli sonrası şiddetli hipertansiyon Slayt 56 Aşırı dolaşımdaki katekolamin krizi Feokromositoma gıda veya ilaçların MAO inhibitörleri ile etkileşimi Sempatomimetik aminlerin kullanımı "rebound" hipertansiyon Terapistin hipertansiyon için birincil muayenesi ilaçların aniden kesilmesinden sonra hipertansiyon Eklampsi Cerrahi hastalıklar: acil ameliyat gerektiren hastalarda şiddetli hipertansiyon Ameliyat sonrası hipertansiyon Ameliyat sonrası şiddetli kanama damarlar, geniş vücut yanıkları ciddi burun kanamaları kafa yaralanmaları Slayt karmaşık olmayan GC hedef organlara akut hasar eşlik etmez ve yoğun antihipertansif tedavinin hemen başlatılmasını gerektirmez, tk.

Kan basıncı gün içinde yavaş yavaş düşer. Slayt 58 GC'nin medikal tedavisinde aşağıdaki problemlerin çözülmesi gerekmektedir.

Endokrin Hipertansiyon - Hipertansiyon - Ayırıcı Tanı

Kan basıncındaki artışı durdurmak: tedaviye başlamanın aciliyet derecesini belirleyin, ilacı ve uygulama yolunu seçin, gerekli kan basıncı düşürme oranını ayarlayın, kabul edilebilir kan basıncı düşürme seviyesini belirleyin. Kan basıncını düşürme döneminde hastanın durumu üzerinde yeterli kontrolün sağlanması: komplikasyonların ortaya çıkması veya kan basıncında aşırı azalmanın zamanında teşhisi gereklidir.

Elde edilen etkinin konsolidasyonu: mümkün değilse kan basıncını düşüren aynı ilacı - seçilen ilaçların mekanizmasını ve süresini dikkate alarak diğer antihipertansif ilaçları reçete edin.

Komplikasyonların ve eşlik eden hastalıkların tedavisi. Etkisi hızlı ve yarı ömrü kısa olan ilaçlar kullanılmalıdır.

Hamile bir kadının ve doğum yapan bir kadının muayenesi. Hamile bir kadının dış muayenesi

Slayt 60 Komplike olmayan GC'de ilaç seçimi Slayt 61 Komplike GC Hayatı tehdit eden durumlar eşliğinde ve parenteral verilen ilaçlar yardımıyla ilk dakikalardan itibaren kan basıncının düşmesini gerektirir.

Hastalar kardiyoloji acil servisinde veya kardiyoloji veya dahiliye bölümünde yoğun bakım ünitesinde tedavi edilir. Slayt 65 Tüm slaytları görüntüle 1 slayt Arteriyel hipertansiyon, sistolik kan basıncında mm Hg'ye kadar bir artıştır. Hipertansiyon gelişiminde rol oynayan 60 gen, özellikle anjiyotensin-II dönüştürücü enzim geni, anjiyotensinojen, renin ve glukokortikoid reseptörlerinin polimorfizmi tanımlanmıştır. Akut stresli durumlar, uzun terapistin hipertansiyon için birincil muayenesi stres kan basıncında artışa neden olur.

Çevresel faktörler - gürültü, titreşim, kirlilik, hafif içme suyu. Hedef organ hasarı belirtisi yok. II Sanat. Hedef organ hasarının belirtilerinden biri mevcuttur: sol ventrikül hipertrofisi; retinanın genelleştirilmiş veya fokal vazokonstriksiyonu hipertansif retinal anjiyopati ; mikroalbüminüri; karotid arterlerde, aortta, iliak ve femoral arterlerde aterosklerotik vasküler değişiklikler plaklar ; Yüksek tansiyon halk ilaçları tansiyonu düşürür Sanat.

Membran stabilize edici aktivite. Seçicilik - kalbin β1-reseptörleri üzerinde seçici bir etki kardiyoselektivite.

Seçici olmayan β-blokerler, kalbin β1-reseptörlerine ve kan damarlarının, böbreklerin, bronşların ve düz kasların β2-reseptörlerine etki eder. Hemodinamik Negatif kronotropik, inotropik etkiler, kalp debisinde azalma, miyokardiyal oksijen tüketimi, koroner kan akımı.

Uzun süreli tedavi ile OPPS'de ilk artış, vasküler adaptasyon ve periferik direncin normalleşmesi meydana gelir. Nöro-ahlaki sistemler Renin aktivitesini azaltır.

terapistin hipertansiyon için birincil muayenesi yüksek tansiyon için çözüm

İnsülin salınımını artırın, glukagon salgısını azaltın. Arteriyel düz kas hücrelerinin proliferasyonunun vazo-koruyucu etkisi baskılama; artan endotel bağımlı vazodilatasyon; nitratların vazodilatör etkisinin güçlendirilmesi; bölgesel hemodinamiğin iyileştirilmesi. Reno-koruyucu etki, artan diürez, natriürez, potasyum tutucu etki; böbreklerin medullasında artan kan akışı. Metabolik etkiler, periferik dokuların insüline duyarlılığını artırarak glikoz metabolizmasını iyileştirdi; antiaterojenik etki.

Yan etkiler: baş ağrısı, öksürük, hafif hiperkalemi losartan gelişimi.

AT1 reseptör blokerlerinin atanmasına kontrendikasyonlar: gebelik, hiperkalemi, bilateral renal arter stenozu. İlaç adı Günlük doz mg Günlük uygulama sıklığı 24 saat Irbesartan Losartan Telmisartan 1 Valsartan 1 Kandesartan 1 Eprosartan 16 slayt Diüretiklerin sınıflandırması ve dozları Ad Günlük doz, mg Tiyazid diüretikler Hidroklorotiyazid diklotiyazid, hipotiyazid 12,5—50 Tiyazid benzeri diüretikler Klopamid 10—20 İndapamid arifon 1,5—2,5 Döngü diüretikleri Furosemid 20— Etakrinik asit üregit 25 - Potasyum tutucu diüretikler Spironolakton veroshpiron 25 - Amilorid 5 - 10 17 slayt α-adrenoblokerlerin sınıflandırılması ve dozları α1-Blokaj eylemi, dihidroergokristin, droperidol, karvedilol, labetalol içerir.

terapistin hipertansiyon için birincil muayenesi hipertansif görüntüler için akupresür

İlacın adı Serbest bırakma formu, doz Günlük doz mg Seçici olmayan α-adrenerjik blokerler Pirroksan sekmesi. Isles, obezite insülin direnci hipertansiyon dislipidemi glukoz intoleransı 19 slayt 20 slayt Hipertansif kriz, hedef organlarda ve otonom sinir sisteminde bozuklukların ortaya çıkması veya yoğunlaşması ile birlikte kan basıncında ani ve önemli bir artıştır.

Hamile bir kadının araştırması

Bir kriz için kriterler: - ani başlangıç, - kan basıncında önemli bir artış, - hedef organlardan semptomların ortaya çıkması veya yoğunlaşması. Ukrayna Kardiyoloji Derneği tarafından önerilen hipertansif krizlerin sınıflandırılması.

Karmaşık krizler hedef organlarda akut veya ilerleyici hasar, hastanın yaşamı için doğrudan tehdit oluşturur, kan basıncında 1 saat içinde acil bir düşüş gerektirir.

terapistin hipertansiyon için birincil muayenesi boğazda yumru ve yüksek tansiyon

Komplike olmayan krizler hedef organlarda akut veya ilerleyici hasar olmadan, hastanın yaşamı için potansiyel bir tehdit oluşturur, kan basıncında birkaç saatten fazla hızlı bir düşüş gerektirir.

Enalaprilat IV 1.