APF inhibitörleri. ACE inhibitörleri: En son nesil ACE kullanım talimatlarının ilaç listesi

Hipertansiyon için APF inhibitörleri

Bu etkiler kısmen doku ACE'sinin inhibisyonu ve belirli hedef dokularda anjiyotensin II üretiminin blokajı ile ilişkilidir.

APF inhibitörleri. ACE inhibitörleri: En son nesil ACE kullanım talimatlarının ilaç listesi

Konjestif kalp yetmezliği olmayan normal ve yüksek tansiyonlu hastalarda, ACE inhibitörlerinin kalp debisi veya pulmoner kapillerlerdeki kama basıncı üzerinde çok az etkisi vardır. Fiziksel efordan veya vücut pozisyonundaki değişikliklerden sonra kalp atış hızı bozulmaz. ACE inhibitörleri, arteriyel hipertansiyonu olan hastalarda kardiyak hipertrofinin gerilemesine neden olur ve koroner kalp hastalığı olan ve normal kan basıncı, arteriyel hipertansiyonu olan hastalarda endotelyal disfonksiyonu azaltır, şeker hastalığı Tip 2 ve kalp yetmezliği.

Endotel fonksiyonundaki iyileşme, vazokonstriksiyonun zayıflaması ve bradikinin seviyelerindeki artışla NO üretimindeki artış ile ilişkilidir. Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda, ACE inhibitörleri damarları ve arterleri genişletir. Venodilatasyon ile periferik vasküler yatağın kapasitesi artar, sağ atriyumdaki basınç azalır ve pulmoner arterpulmoner kılcal damarlardaki kama basıncı, sol ventrikülü doldurma hacmi ve basıncı, akciğerlerdeki kan tıkanıklığında hızlı bir azalmaya yol açar.

Arterlerin genişlemesi sonucunda periferik vasküler direnç azalır ve kalp debisi artar. ACE inhibitörleri kalbin gevşemesini ve gerilebilirliğini arttırır ve uzun süreli kullanımları arteriyel hipertansiyonu olan hastalarda sol ventrikül hipertrofisi ve kan basıncında azalmaya yol açar. Anjiyotensin II, merkezi sinir sisteminde ve periferde sempatik tonusu arttırır ve adrenal medullada katekolaminlerin salgılanmasını uyarır, bu nedenle ACE inhibitörleri plazma adrenalin, norepinefrin ve vazopressin seviyelerini azaltır.

Ek olarak, anjiyotensin I seviyesindeki bir artış, vazodilatör özelliklere sahip olan bradikinin üretiminde bir artışa ve örneğin kimaz gibi alternatif enzimlerin etkisi altında anjiyotensin II sentezinde bir artışa yol açabilir. Aldosteron salgılanması, hiperkalemi, hipermagnezemi ve adrenokortikotropik hormon gibi steroidojenik faktörler tarafından korunur.

Öte yandan ACE inhibitörleri, vazodilatör, antitrombotik ve antiproliferatif etkilerini kısmen açıklayabilen kinin, prostasiklin ve NO düzeylerini arttırır.

Antiproliferatif Etkiler ACE inhibitörleri ayrıca bir antiproliferatif etkiye Hipertansiyon için APF inhibitörleri vasküler ve miyokardiyal duvarların hipertrofisini ve hücre dışı matrisin proliferasyonunu azaltır ve miyokard enfarktüsünden sonra sol ventrikülün yeniden şekillenmesini baskılar. Miyokardiyal hipertrofi ile ACE inhibitörleri, kalp ağırlığında bir azalmaya neden olur ve diyastolik fonksiyonunu hangi antihipertansif ilaçlar kan dolaşımını iyileştirir. Bu grubun ilaçları, kalp basınçla aşırı yüklendiğinde kardiyak miyositlerin apoptozunu önler.

yüksek tansiyon forum yok yüksek tansiyona neden olan yiyecekler

Böbrekler üzerindeki etkiler ACE inhibitörleri renal vasküler direnci azaltır, renal kan akışını arttırır ve sodyum ve su iyonlarının atılımını arttırır. Bu durumda glomerüler filtrasyon hızı GFR değişmez veya hafifçe azalır, dolayısıyla filtrasyon fraksiyonu azalır. Bu etki, glomerül ve GFR kapillerlerinde hidrostatik basınçta bir azalmaya yol açan, postglomerüler efferent arteriyollerin baskın genişlemesi ile ilişkilidir.

  • Yüksek tansiyon için hangi ilaçlar alınır
  • Sayfadaki bilgiler sadece sağlık profesyonelleri içindir!
  • Kalp sağlığı farkındalık sarar geri çekilme
  • Kalp sağlığı msnbc
  • Oyulmuşilen veya ilacın diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlılık, akut ve dekompanse kronik kalp yetmezliği, şiddetli karaciğer yetmezliği, AV blokaj II - III derecesi, bradikardi 50 dpi'den az ifade etti.

Natriürezdeki artış, renal hemodinamiğin iyileşmesine, tübüller üzerinde doğrudan etkisi olan aldosteron ve bradikinin salgısının azalmasına ve anjiyotensin II'nin doğrudan renal etkilerinin baskılanmasına bağlıdır. ACE inhibitörleri, mikroalbüminüri büyümesini ve aşikar proteinüri görünümünü engeller, diyabetik olmayan çeşitli nefropatileri olan hastalarda böbrek yetmezliğinin ilerlemesini yavaşlatır ve tip 1 diyabetli hastalarda nefropatinin ilerlemesini önler veya yavaşlatır.

Diğer efektler Reninanjiotensin sistemi, aterosklerozun gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli bir rol oynar. Hayvan deneylerinde, ACE inhibitörleri aterogenezi yavaşlattı.

Bu gruptaki ilaçların antiaterojenik özellikleri, anjiyotensin II oluşumunun blokajı, artan bradikinin ve NO seviyeleri ile ilişkili olabilir, bu da vasküler düz kas hücrelerinin migrasyon ve proliferasyonunun baskılanmasına, taksilere ve inflamatuar hücrelerin aktivasyonuna, oksidatif stresin azalmasına yol açar. Heart Outcomes Prevention Assessment HOPE çalışmasında, ramipril tedavisi, aterotrombotik kardiyovasküler komplikasyon riski taşıyan hastalarda morbidite ve mortalitede azalmaya yol açmıştır.

Bir ACE inhibitörü ile uzun süreli tedavinin, kalp yetmezliği veya sol ventrikül disfonksiyonu olmayan vasküler hastalıkları veya diabetes mellitusu olan hastalarda karotis aterosklerozunun Hipertansiyon için APF inhibitörleri geciktirdiği gösterilmiştir. Fibrinolitik sistem üzerindeki etkisi ACE inhibitörleri, tip 1 plazminojen aktivatör PAM inhibitörünün sentezini uyaran anjiyotensin II oluşumunu azaltarak ve doku plazminojen aktivatörünü uyaran bradikinin düzeylerini artırarak fibrinolitik sistemin dengesi üzerinde modüle edici bir etkiye sahiptir.

Böylece, ACE inhibitörleri PAI-1 konsantrasyonunu ve bunun seviyesinin doku plazminojen aktivatörünün içeriğine molar oranını azaltır. Ek olarak, ACE inhibitörleri, NO ve prostasiklin üretimini artırdıkları için anjiyotensin II tarafından indüklenen trombosit agregasyonunu bloke eder.

Yan etkiler AcE inhibitörleri, çeşitli advers reaksiyonlara neden olabilmelerine rağmen çoğu hastada iyi tolere edilir.

Hipertansiyon

Arteriyel hipotansiyon. Anjiyotensin II'nin vazokonstriktör etkisinin ortadan kaldırılmasıyla ilişkili olarak, özellikle bir ACE inhibitörünün ilk dozunu aldıktan sonra, özellikle yüksek plazma renin aktivitesine sahip hastalarda örneğin, yüksek doz arka planına karşı klinik olarak belirgin arteriyel hipotansiyon gelişebilir.

Akciğerlerdeki kan tıkanıklığı veya eşlik eden hastalıklarla ilişkili öksürükten ayırt etmek her zaman kolay değildir, örneğin, solunum sistemi Öksürük doza bağlı değildir, kadınlarda ve Moğol ırkının Hipertansiyon için APF inhibitörleri daha sık görülür, tedavinin başlamasından 1 hafta ila birkaç ay sonra gelişir ve bazen tedaviyi durdurmaya zorlar.

Bazı hastalar, belirli bir aradan sonra devam eden ACE inhibitörleri ile tedaviyi tolere eder. Tedaviyi bıraktıktan sonra öksürük genellikle gün içinde geçer. ACE inhibitörleri, öksürüğü indükleme yeteneklerinde farklılık göstermezler.

Aldosteron sekresyonunun azalması ile ilişkili hiperkalemi, normal böbrek fonksiyonu olan hastalarda nadirdir, ancak sıklıkla konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda ve yaşlılarda gelişir.

Hiperkalemi insidansı, böbrek yetmezliği ve diyabeti olan hastalarda, potasyum veya potasyum tutucu diüretikler, heparin veya steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar NSAID'ler Hipertansiyon için APF inhibitörleri hastalarda artar. Akut böbrek yetmezliği.

ACE inhibitörleri küçük çocuklar, emziren anneler, hamile kadınlar tarafından kullanılmamalıdır. Anne adayları, bu gruptaki ilaçların amniyotik sıvı miktarını azaltabileceğinin yanı sıra fetüsü olumsuz etkileyerek büyüme geriliğine ve doğuştan anomalilerin gelişmesine neden olabileceğini anlamalıdır. Özel Talimatlar ACE inhibitörlerinin yan etkilerini en aza indirmek için, hastalar bunları alırken bir takım kurallara uymalıdır: bir antihipertansif ilacı sadece doktor tarafından reçete edilen dozajda kullanmak gerekir ve hasta öngörülen tedavi süresini geçmemelidir; tedaviye başlamadan önce, hipertansif hastalara, ilaçların etkisi altında değişebilecek potasyum, demir ve diğer göstergelerin seviyesini belirlemek için kan testi yaptırmaları önerilir; tedavi sırasında hastanın nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, bağışıklık sistemini baskılayan ve potasyum seviyesini artıran ilaçlar kullanması önerilmez; tedaviye başladıktan sonraki ilk haftalarda, bir kişinin ilaç alırken herhangi bir komplikasyonu varsa, sağlık durumunu kontrol etmesi ve basıncını düzenli olarak ölçmesi gerekir ve ters tepkiler derhal doktora bildirilmelidirler.

ACE inhibitörleri kan üre nitrojen ve kreatinin düzeylerini artırabilir. Akut böbrek yetmezliğinin yüksek doz diüretiklerle tedavi sırasında, hiponatremi varlığında, bilateral renal arter stenozu, baskın renal arterin stenozu, bir Hipertansiyon için APF inhibitörleri ve böbrek nakli sonrası gelişmesi daha olasıdır.

Bu koşullarda, renin salgısı ve anjiyotensin II seviyesi artar, bu da glomerüllerin efferent arteriyolünün seçici daralmasına neden olur ve GFR'yi korur. ACE inhibitörleri, anjiyotensin II seviyelerini düşürür, efferent arteriyolleri genişletir ve glomerüler filtrasyonu azaltır, bu da kreatinin seviyelerinde bir artışa yol açar.

HİPERTANSİYON TEDAVİSİ - (Sağlıklı Yüksek Tansiyon Diyeti!) / 5 Dakikada Sağlık

ACE inhibitörleri ile tedavi ile akut böbrek yetmezliği riski, özellikle konjestif kalp yetmezliği olan yaşlı hastalarda yüksektir. ACE inhibitörlerinin kaldırılmasından sonra, hemen hemen tüm hastalarda böbrek fonksiyonu geri yüklenir.

ACE inhibitörleri proteinüriye neden olabilir. Bununla birlikte, varlığı, proteinürinin eşlik ettiği böbrek hastalıklarında örneğin diyabetik nefropatide nefroprotektif bir etkiye sahip olduklarından, bu grubun ilaçlarının reçetelenmesi için bir kontrendikasyon değildir.

Anjiyoödem nadir görülen bir yan etkidir, ancak yaşamı tehdit edici olabilir.

yüksek tansiyon ilacı co-perineva ceviz yağı ve kalp sağlığı

Semptomlar hafif gastrointestinal rahatsızlıklardan bulantı, kusma, ishal, kolik gırtlak ödemi ve ölümle ilişkili şiddetli nefes darlığına kadar değişir. Anjiyoödem, tedavinin ilk ayında ve ayrıca Afrikalı Amerikalılarda ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir. Belirtiler, ACE inhibitörünün kesilmesinden birkaç saat sonra kaybolur.

yüksek tansiyonlu yaşlılar için egzersiz Menstrüasyon sırasında kan basıncı yüksek olabilir

Anjiyoödemin nedeni bradikinin ve onun metaboliti olan desargininbradikinin birikimi ve kompleman esteraz-1 inaktivatörünün inhibisyonudur. Teratojenik etki. ACE inhibitörlerinin gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterlerinde kullanılması, fetal malformasyonların oligohidroamniyon, pulmoner hipoplazi, intrauterin büyüme geriliği, böbrek kusurları, anüri ve neonatal ölüm gelişmesine neden olabilir.

ACE blokajı ile ilişkili olmayan diğer yan etkiler arasında tat eksikliği ve diğer rahatsızlıklar özellikle yaşlılardanötropeni ve makülopapüler döküntü yer Hipertansiyon için APF inhibitörleri.

Nötropeni nadirdir. Böbrek hastalığı ve vasküliti olan hastalarda daha sık görülür. Kontrendikasyonlar Anjiyoödem, alerji ve bilateral renal arter stenozu öyküsü mutlak kontrendikasyonlar ACE inhibitörlerinin atanması için. Bu gruptaki ilaçlar doğurganlık çağındaki kadınlarda kullanılabilse de, beklenen gebelik de dahil olmak üzere gebelik durumunda derhal kesilmelidir.

NSAID'ler bu gruptaki ilaçların vazodilatör etkilerini azaltabilir. Potasyum tutucu diüretikler, potasyum takviyeleri ve yüksek potasyum tuzu ikameleri ACE inhibitörü tedavisi ile hiperkalemi gelişimine katkıda bulunabilir, bu nedenle bu tür kombinasyonlardan kaçınılmalıdır.

Aynı zamanda, bir ACE inhibitörünün spironolakton ile kombinasyonu, yakın gözetim altında kullanılmasına rağmen faydalı olabilir. Üre veya kreatinin seviyeleri önemli ölçüde yükselirse, nefrotoksik ilaçların örn.

ACE inhibitörleri plazma digoksin ve lityum seviyelerinde artışa neden olabilir. Diüretik alan hastalar, ACE inhibitörlerinin vazodilatör etkisine özellikle duyarlıdır. Bazı çalışmalarda, salisilatlarla eşzamanlı tedavi, konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda ACE inhibitörlerinin etkinliğini azaltmıştır.

Klinik Tanım Görünüm, genellikle hafif dismorfik yüz plajiyofali ve düz ayakların eşlik ettiği hipotoni ve global gelişim gecikmesi olan bebeklik döneminde veya erken çocukluk dönemindedir.

Bununla birlikte, Dozaj ACE inhibitörünün dozu, klinik durum ve tedaviye bireysel yanıt dikkate alınarak seçilir. Tablo 2, çeşitli ilaçların ortalama günlük dozlarını ve tabloyu gösterir. ACE inhibitörlerinin atanması için endikasyonlar Kalp yetmezliği ve asemptomatik sol ventrikül disfonksiyonu olan tüm hastalar.

Tedavinin birincil amacı ölüm ve hastaneye yatışı önlemektir.

maraton koşucusu kalp sağlığı sistolik anlam

Fonksiyonel sınıf ve egzersiz toleransı gelişmeyebilir Tedaviye ne zaman başlamalı? Teşhisi koyduktan ve kontrendikasyonları dışladıktan hemen sonra ACE inhibitörlerinin dozları Tedaviye düşük dozla başlayın Doz her 2 haftada bir ikiye katlanır asemptomatik sol ventrikül disfonksiyonu, hafif kalp yetmezliği, arteriyel hipertansiyon ve hastanede yatan hastalarda hızlandırılmış doz titrasyonu mümkündür Doz, hedefe veya tolere edilen maksimum seviyeye yükseltilmelidir.

hipertansiyon ilaç indirimleri evde kalp sağlığı bakımı

Problem çözme Kan basıncını düşüren diğer ilaçları nitratlar, kalsiyum antagonistleri, diğer vazodilatörler kullanmaya devam etmenin fizibilitesini değerlendirin Sıvı tutulumu yokluğunda, diüretiklerin dozunun azaltılmasını veya kesilmesini tartışın Dozu azalt Öksürük Diğer öksürük nedenlerini ortadan kaldırın akciğer ve bronş hastalıkları, akciğer ödemi Öksürük çok rahatsız ediciyse ve bir ACE inhibitörünün geçici olarak kesilmesinden ve yeniden başlatılmasından sonra tekrar ortaya çıkıyorsa, Hipertansiyon için APF inhibitörleri anjiyotensin II reseptör blokörü reçete etme olasılığını tartışın.

Böbrek fonksiyonunun bozulması Tedavinin başlangıcında, kreatinin seviyelerinde hafif bir artış olabilir içinde Nefrotoksik ilaçları NSAID'lerpotasyum ilaçlarını, potasyum tutucu diüretikleri iptal etme olasılığını tartışın.

Kreatinin ve potasyum seviyelerini yeniden ölçün. Bir uzmanla konsültasyon için hastayı sevk edin NSAID'ler, steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlardır.

Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir?

Sadece kalp yetmezliği olan hastalarda geniş plasebo kontrollü çalışmalarda incelenen ACE inhibitörlerinin dozları belirtilmiştir. Bazı Avrupa ülkelerinde, kalp yetmezliğinin tedavisi için başka ACE inhibitörleri de kayıtlıdır. Klinik etkinlik ve pratik uygulama ACE inhibitörleri, kronik kalp yetmezliği, asemptomatik sol ventrikül disfonksiyonu, akut miyokard enfarktüsü, arteriyel hipertansiyon dahil olmak üzere birçok kardiyovasküler hastalıkta ve ayrıca yüksek kardiyovasküler risk altındaki hastalarda etkilidir.

  • Minnesotas kalp sağlığı programı
  • Bunların dışında kan basıncının yanlış yorumlanmasına sebep olabilecek bazı durumlar vardır.
  • Sağlık kalp trigliseritleri
  • Lavanta çayı tansiyon
  • ACE inhibitörleri, "ilk doz" etkisi ile karakterize edilir - ilacın tam dozunu aldıktan sonra ilk saat içinde çökme, baş dönmesi, bayılma olasılığı ile kan basıncında aşırı bir düşüş.

Terapi, diyabetes mellitus varlığında bu hastalar için özellikle faydalıdır. ACE inhibitörleri ile tedavi, kan basıncı, böbrek fonksiyonu ve serum potasyum seviyelerinin kontrolü altında yapılmalı ve özellikle arteriyel hipotansiyon veya kalp yetmezliği olan hastalarda düşük dozla başlamalı, ardından kademeli bir artış yapılmalıdır.

ACE inhibitörlerinin faydalı etkileri, kadınlarda ve erkeklerde, siyah ve beyazlarda ve diyabetik ve diyabetik olmayan hastalarda görülen mortalite, yeniden kabul oranları ve kalp yetmezliğinin ilerlemesindeki azalmayı içerir, ancak tedavinin yararı kadınlarda daha az olmuştur. ACE inhibitörlerinin dozları, semptomatik etki için titre edilmemelidir, ancak kalp yetmezliği ve sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalarda sınıf I, kanıt düzeyi A Tablo büyük kontrollü çalışmalarda etkili olduğu gösterilen hedef dozlara yükseltilmelidir.

Kalp yetmezliğindeki etkinlik, tüm ACE inhibitörleri sınıfının özelliği olmasına rağmen, yine de, hepsi bu durumda çalışılmamıştır ve her durumda yeterli dozlar bilinmemektedir. Klinik kalp yetmezliği belirtileri olan hastalarda, hem ani ölüm insidansı hem de ilerleyici kalp yetmezliğinden ölüm oranı azalır.

Mortalitedeki azalma, tedavi edilen hasta başına 45 vaka idi ve 3.

Cardionorm

Büyük çalışmalarda, ACE inhibitörleri hastaneye yatış oranını azalttı herhangi bir nedenle ve özellikle kalp yetmezliğinin ilerlemesi hakkında.

Örneğin SOLVD çalışmasında 3,5 yılda kalp yetmezliği ve herhangi bir nedenle bir hastaneye yatışı önlemek için tedavi edilmesi gereken hasta sayısı sırasıyla 4,5 ve 3,0 idi. V-HeFT II Vasodilatör Kalp Yetmezliği Denemesi çalışması, kalp yetmezliği olan erkeklerde enalapril ve hidralazin ile izosorbid dinitrat kombinasyonunun etkinliğini karşılaştırdı. Enalapril grubunda ölüm oranındaki azalma, ani ölüm insidansındaki azalma ile ilişkilendirilmiştir.

APF inhibitörleri. ACE inhibitörleri: En son nesil ACE kullanım talimatlarının ilaç listesi

Bu yararlı etki, daha az şiddetli semptomları olan hastalarda fonksiyonel sınıf I veya II daha belirgindi. Aynı zamanda maksimum egzersizde oksijen tüketimi sadece hidralazin ve izosorbid dinitrat tedavisi ile arttı. AIRE Akut Enfarktüs Ramipril Etkinliği çalışması, yakın zamanda geçirilmiş bir miyokard enfarktüsünden MI sonra kalp yetmezliği olan hastalarda ramiprilin etkinliğini incelemiştir. Tedavinin başlamasından kısa bir süre sonra, mortalitede önemli bir azalma tespit edildi.

Genel olarak, ACE inhibitörlerinin sağkalımı arttırdığı, kalp yetmezliğinin ilerlemesini önlediği ve yaşam kalitesini iyileştirdiği gösterilmiştir, ancak tüm çalışmalarda fonksiyonel sınıfta bir azalma gösterilmemiştir.

Plasebo kontrollü çalışmaların çoğunda, ACE inhibitörleri ile tedaviye egzersiz toleransında bir artış ve kalp yetmezliği semptomlarında bir azalma eşlik etti, ancak bu etki her zaman gözlenmedi. Bu, kalp yetmezliğinde ACE inhibitörleri ile uzun süreli tedavinin faydalarının, semptomları kontrol eden ve egzersiz toleransını artıran mekanizmalarla ilişkili olmayabileceğini düşündürmektedir. Hedef doz Bu çalışmalarda, hastadan hastaya önemli ölçüde farklılık gösterseler de, ACE inhibitörleri yüksek dozlarda kullanılmıştır Tablo 4.

Nadir Hastalıklar Listesi

ACE inhibitörlerinin klinik uygulamada kullanım şemasının, büyük klinik deneylerdekiyle tutarlı olması gerektiği vurgulanmalıdır.

Bu nedenle, dozun orta düzeyden yükseğe çıkarılmasının çok az yararı olmasına rağmen, ana akım klinik deneylerde kullanılan yüksek hedef ACE inhibitörleri dozları da rutin klinik uygulama için önerilir. Birleşik sonlanım noktasının ölüm, kalp yetmezliğine bağlı hastaneye yatış veya ilerlemesi insidansı da benzerdi sırasıyla 1 2.

ACE inhibitörlerinin eylem mekanizması ve farmakolojik özellikleri. Bu grubun ilk ilacı Captopril yaklaşık 30 yıl önce ortaya çıktı, ancak çeşitli özelliklere sahip çok çeşitli ACE inhibitörleri nispeten yakın zamanda yaratıldı ve kardiyovasküler profil arasındaki özel yerleri sadece son yıllarda belirlendi. ACE inhibitörleri esas olarak çeşitli arteriyel hipertansiyon biçimlerinde ve kronik kalp yetmezliğinde uygulanır. İlk veri ve bu ilaçların IHD ve beyin dolaşım bozuklukları ile yüksek verimliliği vardır. ACE inhibitörlerinin eylem mekanizması, en güçlü vazokonstrictonlardan birinin oluşumunu anjiyotensin-II aşağıdaki gibi ihlal etmesidir: Anjiyotensin-II oluşumunun önemli bir azalması veya sonlandırılması sonucu, aşağıdaki en önemli etkiler çözülür veya ortadan kaldırılır: damarlara uygulamak eylemi; kardiyomiyositlerin hipertrofisi ve vasküler duvarın düz kas hücreleri; adrenal bezlerde, sodyum gecikme ve sudaki sudaki aldosteron oluşumu; vazopressin, ACTH, hipofizde prolaktin gelişmiş salgılanması.

Bu nedenle hekimler, etkinliği ilgili klinik çalışmalarda gösterilen iyi tolere edilmesi şartıyla ACE inhibitörlerinin dozunu hedef değerlere yükseltmeye çalışmalıdır. ACE inhibitörlerinin kalp yetmezliğinde kullanımına yönelik pratik öneriler tabloda verilmiştir.